Ochrana osobních údajů

Chráníme psy proti klíšťatům
Na těchto webových stránkách, které provozuje společnost Zoetis Česká republika, s.r.o., IČO: 241 49 110, se sídlem: náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 183161 (dále jen „správce“, „my“), může docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), a to konkrétně v případě vaší návštěvy těchto webových stránek.

Na těchto stránkách totiž používáme cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Podrobnosti o jejich zpracování naleznete v samostatné záložce Cookies.

Jako správce osobních údajů máme zavedené zásady zpracování osobních údajů, ve kterých je podrobně popsáno, jak nakládáme s osobními údaji (dále jen „Zásady“), se kterými se můžete seznámit zde: https://www2.zoetis.cz/ochrana-osobních-údajů. Tyto Zásady mohou obsahovat i informace relevantní pro zpracování na této webové stránce.

Níže uvádíme několik doplňujících informací o zpracování osobních údajů k informacím uvedeným v samostatné záložce o cookies, příp. shrnutí některých zásadních bodů uvedených v Zásadách (ty mohou být v průběhu času aktualizovány, proto se vždy pro aktuální stav podívejte na aktuální znění Zásad, dostupné na výše uvedené webové stránce).

Kontakt

Správce můžete kontaktovat
• na adrese: Zoetis Česká republika s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov
• na e-mailu: infovet.cz@zoetis.com nebo privacy@zoetis.com

Účely zpracování osobních údajů

Jednotlivé účely zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies rozepisujeme v samostatné záložce o cookies.

Účely zpracování správce jsou dále podrobně rozepsány v Zásadách. Do kategorie účelu „Marketingu a propagace“ zahrnujeme pro účely této informace i marketing prostřednictvím sociálních sítí.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

  • společnostem ve skupině Zoetis (za účely stanovenými v Zásadách)
  • poskytovatelům služeb (poradcům, distributorům, výrobcům a dalším třetím stranám, které nám poskytují služby, např. poskytování web hostingu a správy a zpracování dat)
  • partnerům z řad třetích stran (v oblasti marketingu nebo distribuce nebo licenčním partnerům)

Osobní údaje dále sdílíme za účelem souladu s právními předpisy; za účelem spolupráce s orgány veřejné moci a státní správy a pro prosazování práva; z dalších právních důvodů (jako je prosazování našich obchodních podmínek a ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo vlastnictví, příp. týkající se společností ve skupině Zoetis, vás nebo dalších subjektů); a v souvislosti s nákupními nebo obchodními transakcemi.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být uloženy, příp. předávány a zpracovávány v jakékoli zemi, v níž se nacházejí naše zařízení nebo v níž spolupracujeme se třetími stranami poskytujícími služby, a to včetně Spojených států amerických.

Některé země, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), uznává Evropská komise jako země, které poskytují přiměřenou úroveň ochranu dat podle standardů EHP. Patří mezi ně Andorra, Argentina, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Japonsko, Jersey, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, ostrov Jersey, Ostrov Man, Spojené království, Švýcarsko a Uruguay (seznam a další informace v anglickém jazyce na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Pro předávání z EHP do zemí, které podle Evropské komise neposkytují dostatečnou úroveň ochrany, jsme zavedli přiměřená opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Pokud si přejete zaslat kopii těchto opatření, kontaktujte nás podle pokynů v oddílu „Kontakt“.

Vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, přičemž máte také právo získat kopii vašich osobních údajů,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o údaje, k jejichž zpracování je správce povinen na základě právních předpisů nebo oprávněn na základě jeho oprávněného zájmu,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce.

Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, posta@uoou.cz, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.